Our Pricing Plan

Student

৳0 /Monthly

 • icon
  Page 5
 • icon
  Blog 5
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Newsletter
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Donation
 • icon
  Job
 • icon
  Appointment
 • icon
  Event
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  Portfolio
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Advertisement
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Product
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Product advance search permission
 • icon
  Product duplication permission
 • icon
  Product bulk delete permission
 • icon
  Inventory
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Inventory simple search permission
 • icon
  Inventory advance search permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-barber-shop
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-donation
 • icon
  Theme-eCommerce
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-job-find
 • icon
  Theme-newspaper
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding

Ecommerce Free

৳0 /Monthly

 • icon
  Page 10
 • icon
  Blog 10
 • icon
  Product 10
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Faq
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Product
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Product advance search permission
 • icon
  Product duplication permission
 • icon
  Product bulk delete permission
 • icon
  Inventory
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Inventory simple search permission
 • icon
  Inventory advance search permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bkash
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-eCommerce

Profational Portfolio

৳1 /Monthly

 • icon
  Dashboard
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Blog
 • icon
  Faq
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Paypal
 • icon
  Theme-portfolio

Basic

৳150 /Monthly

Basic

 • icon
  Page 100
 • icon
  Blog 100
 • icon
  Product 100
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Product
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Product advance search permission
 • icon
  Product duplication permission
 • icon
  Product bulk delete permission
 • icon
  Inventory
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Inventory simple search permission
 • icon
  Inventory advance search permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bkash
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-eCommerce

Business Basic

৳250 /Monthly

 • icon
  Page 48
 • icon
  Appointment 50
 • icon
  Blog 50
 • icon
  Donation 48
 • icon
  Job 50
 • icon
  Event 48
 • icon
  Article 50
 • icon
  Portfolio 49
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Newsletter
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Donation
 • icon
  Job
 • icon
  Appointment
 • icon
  Event
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  Portfolio
 • icon
  Storage
 • icon
  Advertisement
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Paypal
 • icon
  Paytm
 • icon
  Stripe
 • icon
  Razorpay
 • icon
  Paystack
 • icon
  Mollie
 • icon
  Midtrans
 • icon
  Cashfree
 • icon
  Instamojo
 • icon
  Marcadopago
 • icon
  Zitopay
 • icon
  Squareup
 • icon
  Cinetpay
 • icon
  Paytabs
 • icon
  Billplz
 • icon
  Payfast
 • icon
  Toyyibpay
 • icon
  Pagali
 • icon
  Authorizenet
 • icon
  Sitesway
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Kinetic
 • icon
  Bkash
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding

Premium

৳300 /Monthly

 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Newsletter
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bkash
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-eCommerce

business

৳350 /Monthly

 • icon
  Page 100
 • icon
  Appointment 100
 • icon
  Blog 100
 • icon
  Donation 100
 • icon
  Job 99
 • icon
  Event 100
 • icon
  Article 98
 • icon
  Portfolio 100
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Newsletter
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Donation
 • icon
  Job
 • icon
  Appointment
 • icon
  Event
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  Portfolio
 • icon
  Storage
 • icon
  Advertisement
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Domainreseller
 • icon
  Paypal
 • icon
  Paytm
 • icon
  Stripe
 • icon
  Razorpay
 • icon
  Paystack
 • icon
  Mollie
 • icon
  Midtrans
 • icon
  Cashfree
 • icon
  Instamojo
 • icon
  Marcadopago
 • icon
  Zitopay
 • icon
  Squareup
 • icon
  Cinetpay
 • icon
  Paytabs
 • icon
  Billplz
 • icon
  Flutterwave
 • icon
  Payfast
 • icon
  Toyyibpay
 • icon
  Pagali
 • icon
  Authorizenet
 • icon
  Sitesway
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Kinetic
 • icon
  Bkash
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-barber-shop
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-donation
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-job-find
 • icon
  Theme-newspaper
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding

Most Premium

৳500 /Monthly

 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Newsletter
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Product
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Product advance search permission
 • icon
  Product duplication permission
 • icon
  Product bulk delete permission
 • icon
  Inventory
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Inventory simple search permission
 • icon
  Inventory advance search permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Bkash
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-eCommerce

portflio Free

৳0 /Yearly

 • icon
  Page 3
 • icon
  Blog 5
 • icon
  Article 5
 • icon
  Portfolio 5
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Brand
 • icon
  Newsletter
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  Portfolio
 • icon
  Storage
 • icon
  Advertisement
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-barber-shop
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding

Portfolio

৳599 /Yearly

 • icon
  Page 49
 • icon
  Appointment 49
 • icon
  Blog 50
 • icon
  Event 48
 • icon
  Article 49
 • icon
  Portfolio 50
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Brand
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Appointment
 • icon
  Event
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Portfolio
 • icon
  Storage
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Domainreseller
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding

Basic

৳1,500 /Yearly

 • icon
  Page 100
 • icon
  Blog 100
 • icon
  Product 100
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Product
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Product advance search permission
 • icon
  Product duplication permission
 • icon
  Product bulk delete permission
 • icon
  Inventory
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Inventory simple search permission
 • icon
  Inventory advance search permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Bkash
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-eCommerce

Nonprofit organization

৳2,000 /Yearly

 • icon
  Appointment 9
 • icon
  Donation 50
 • icon
  Event 48
 • icon
  Article 50
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Newsletter
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Donation
 • icon
  Appointment
 • icon
  Event
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  Storage
 • icon
  Advertisement
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bkash
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-donation

busness Portflio

৳2,500 /Yearly

 • icon
  Page 5
 • icon
  Appointment 5
 • icon
  Blog 5
 • icon
  Article 5
 • icon
  Dashboard
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Appointment
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Storage
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Domainreseller
 • icon
  Bkash
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-job-find
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding

Premium

৳3,500 /Yearly

 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Appointment
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Product
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Product advance search permission
 • icon
  Product duplication permission
 • icon
  Product bulk delete permission
 • icon
  Inventory
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Inventory simple search permission
 • icon
  Inventory advance search permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bkash
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-eCommerce

business

৳3,500 /Yearly

 • icon
  Blog 98
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Newsletter
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Testimonial
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Donation
 • icon
  Job
 • icon
  Appointment
 • icon
  Event
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  Portfolio
 • icon
  Storage
 • icon
  Advertisement
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Hotelbooking
 • icon
  Restaurant
 • icon
  Domainreseller
 • icon
  Bkash
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-barber-shop
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-donation
 • icon
  Theme-eCommerce
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-job-find
 • icon
  Theme-newspaper
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding

Most Premium

৳5,000 /Yearly

 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Domainreseller
 • icon
  Product
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Product advance search permission
 • icon
  Product duplication permission
 • icon
  Product bulk delete permission
 • icon
  Inventory
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Inventory simple search permission
 • icon
  Inventory advance search permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Bkash
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Sslcommerz
 • icon
  Theme-eCommerce

Newspaper free

৳0 /Lifetime

 • icon
  Page 8
 • icon
  Blog 10
 • icon
  Article 10
 • icon
  Dashboard
 • icon
  Admin
 • icon
  Newsletter
 • icon
  Form builder
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Gallery
 • icon
  Video
 • icon
  Storage
 • icon
  Advertisement
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Language
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Theme-newspaper